Skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych!

obraz przedstawia podnośnik oraz pracownika go obsługującego, a także napis Zdobywaj nowe kwalifikacje
Wojewódzki Urząd Pracy w Karowicach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach informatycznych i językowych. 

Bezpłatne szkolenia informatyczne i językowe

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby, które mają co najmniej 25 lat, pracujące (w tym również na podstawie umów cywilnoprawnych), należące do grup defaworyzowanych, w tym m.in.:

 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
 • mieszkańcy terenów wiejskich.

W projektach mogą brać również osoby w wieku 18-24 lat, jeśli realizator projektu tak zaplanował.
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Osoby zgłaszają się na szkolenia z własnej inicjatywy, bez pośrednictwa pracodawcy, a szkolenia organizowane są poza godzinami pracy.


Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Wysokiej jakości szkolenia i kursy (zakończone egzaminami i potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami) w obszarze:

 • umiejętności ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • znajomości języków obcych.


Bezpłatne szkolenia zawodowe

Kto może wziąć udział w projektach?

Osoby dorosłe, bez względu na status na rynku pracy tj. zarówno osoby pracujące, jak i nieaktywne zawodowo.

Osoby zgłaszają się na szkolenia z własnej inicjatywy, bez pośrednictwa pracodawcy.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, w tym licea, technika i szkoły policealne dla dorosłych,
 • kursy, inne niż wymienione, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji zawodowych np. kursy spawania, zawodowe kursy prawa jazdy (kat. C, D),
 • możliwość potwierdzenia kwalifikacji uzyskanych w sposób pozaformalny poprzez odpowiednie egzaminy (np. egzamin mistrzowski, czeladniczy).


Wybierz projekt dla siebie

Poniżej znajdziesz listy dostępnych projektów. Realizują je Beneficjenci, czyli podmioty wybrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Chcesz się szkolić? Zgłoś się bezpośrednio do Beneficjenta i weź udział w rekrutacji do projektu.

Linki do stron zewnętrznych
Lista projektów - szkolenia komputerowe i językowe (wersja z 24 sierpnia 2020 r.) / odwołanie do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Lista projektów - szkolenia zawodowe (wersja z 6 listopada 2020 r.) / odwołanie do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach