Filar 1
298 mln zł
FILAR I
pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego
KONTAKT:
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
Wydział Obsługi Pożyczek

+48 32 723 31 15
godziny pracy:
poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 14:00

Fundusz Górnośląski SA od uruchomienia ŚPdG udzielił łącznie udzielił łącznie 61 pożyczek na kwotę 85 052 098,48 zł  (wypłacił 54 pożyczki na kwotę na kwotę 67 243 098,48 zł).
Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE) i bank Pekao S.A. udzielili łącznie 205 pożyczek na kwotę 100 907 553,52  zł (wypłacili 201 pożyczek na kwotę 67 573 812,91zł).

W ramach działań związanych ze wsparciem śląskich przedsiębiorców pośrednicy Finansowi: Fundusz Górnośląski S.A., Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Bank Pekao S.A. oferują preferencyjne pożyczki na wydatki Inwestycyjne - służące powstawaniu nowych środków trwałych na terenie województwa śląskiego oraz na wydatki bieżące, służące zaspokojeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Środki na udzielane pożyczki pochodzą z RPO WSL 2014- 2020.

Ponadto Fundusz Górnośląski SA realizuje obecnie wsparcie płynnościowe w Ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej – pożyczki na utrzymanie bieżącej płynności (obecnie trwa etap oceny wniosków i dystrybucji środków), środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

02-09-2021Logotypy Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska


Filar 2
620,5 mln zł
FILAR II
outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy
KONTAKT:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

+48 32 757 33 11
wup@wup-katowice.pl

więcej rozwiń

Od uruchomienia Śląskiego Pakietu dla Gospodarki  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wsparł 59 023 firmy na kwotę 738 984 794,66 zł (kwota dotyczy świadczeń wypłaconych przez powiatowe urzędy pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MŚP oraz części kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców).

II filar to działania:

  1. Dofinansowanie do wynagrodzeń. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów z dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wsparcie jest udzielane na okres maksymalnie 3 miesięcy (279 mln zł).
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
  3. Dofinansowanie szkoleń dla MŚP (105 mln zł).
  4. Subsydiowane zatrudnienie oraz staże – narzędzia aktywizacji zawodowej (63,5 mln zł).
  5. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement – ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (77 mln zł).
  6. Staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia) (96 mln zł).

Aktualne wsparcie w ramach Pakietu:
- bezpłatne szkolenia informatyczne, językowe i zawodowe. Listy projektów z aktualnymi naborami: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/bezplatne_szkolenia
- dotacje na działalność gospodarczą. Lista projektów z aktualnymi naborami: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dotacje_na_zalozenie_wlasnej_firmy
- projekty aktywizacji zawodowej. Lista projektów z aktualnymi naborami: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_dla_osob_nieaktywnych_zawodowo
- dla zwalnianych z pracy. Lista projektów z aktualnymi naborami: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_dla_osob_zwolnionych_z_przyczyn_dotyczacych_zakladu_pracy

06-09-2021
Logotypy Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska


Filar 3
360 mln zł
FILAR III
wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP
(konkurs rozpoczął się 28 kwietnia 2020 r. i został zakończony 24 czerwca 2020 r.)
KONTAKT:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

scp-slask.pl

III filar w liczbach:

I runda: 175 złożonych wniosków na kwotę dofinansowania ponad 99,5 mln złotych
Liczba wniosków wybranych do dofinansowania (uchwała Zarządu Województwa z 30 czerwca 2020 r.): 112 projektów na kwotę ponad 67 mln złotych (z czego 93 wnioski dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw, a 19 średnich przedsiębiorstw). W ramach procedury odwoławczej dofinansowanie otrzymało dodatkowo 7 wniosków złożonych przez mikro, małe przedsiębiorstwa.
Łączna pula  przeznaczona dla MŚP w I rundzie:  ponad 71 mln zł  dla 120 projektów.

II runda: 278 złożonych wniosków na kwotę dofinansowania 156 mln złotych
198 projektów zostało ocenionych pozytywnie, 37 otrzymało ocenę negatywną. 31 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę przyznającą dofinansowanie 111 firmom. Dostępna alokacja w II rundzie pozwala na wybór do dofinansowania 93 wniosków złożonych przez mikro, małe przedsiębiorstwa oraz 18 wniosków złożonych przez średnie przedsiębiorstwa o łącznej wartości dofinansowania sięgającej 66 mln złotych. W ramach procedury odwoławczej dofinansowanie otrzymało dodatkowo 17 wniosków złożonych przez mikro, małe przedsiębiorstwa oraz 5 wniosków złożonych przez średnie.
Łączna pula przeznaczona dla MŚP w II rundzie: ponad 77,5 mln zł  dla 133 projektów.

III runda: 348 złożonych wniosków na kwotę dofinansowania 192 mln złotych
29.10.2020 przyjęta uchwałą Zarządu Województwa kolejna lista wniosków wybranych do dofinansowania: 83 projekty mikro, małe przedsiębiorstwa na kwotę ponad 66 mln złotych (wnioskowane dofinansowanie z UE: 45 mln złotych), 16 projektów złożonych przez średnie przedsiębiorstwa na kwotę ponad  17 mln złotych (wnioskowane dofinansowanie z UE: ponad 10 mln złotych).
Łącznie w III rundzie wybrano 99 projektów na kwotę dofinansowania ponad 55 mln złotych.
W ramach procedury odwoławczej po podniesieniu alokacji o 14 mln złotych, dofinansowanie otrzymało dodatkowo 37 wniosków: 30  złożonych przez mikro, małe przedsiębiorstwa  i 7 przez średnie. Daje to łącznie wsparcie w ramach zamkniętej III rundy dla 113 mikro i małych firm oraz 22 średnich.

IV runda: 1 484 złożonych wniosków na  kwotę dofinansowania ponad 738 mln złotych.
Po ocenie formalnej 1121 wniosków zostało przekazanych do ekspertów oceniających wnioski pod względem merytorycznym. 27 stycznia 2021 Zarząd Województwa Śląskiego podejmuje uchwałę, przyznającą dofinansowanie 137 projektom na kwotę ponad 78 ml złotych.

Konkurs Innowacje w MŚP – 30.01.2020-30.04.2020 r.

Nabór  umożliwił złożenie wniosków firmom, które chciały wprowadzić innowacje produktowe bądź procesowe,  poniosły nakłady związane z pozyskaniem opinii o innowacyjności, przeprowadziły badania, których wyniki  planują wdrożyć. ŚCP nie zrezygnowało z tego konkursu, jednak z uwagi na pandemię, przedłużono nabór, by firmy mogły uzyskać niezbędne dokumenty.

Początkowa alokacja w konkursie: 86 mln złotych. Liczba złożonych wniosków: 110, liczba wybranych do dofinansowania: 67.

18 listopada Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania, podnosząc jednocześnie alokację w konkursie do wysokości, pozwalającej na dofinansowanie wszystkich wniosków z pozytywną oceną. Tym samym  kwota przeznaczona na konkurs Innowacje w MŚP wzrosła do ponad 117 mln złotych.

Wsparcie dla przedsiębiorstw – konkurs zakończony.

24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 został zamknięty nabór projektów w konkursie „Inwestycje w MŚP”, który był realizowany w ramach wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 jako element Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. 

Województwo Śląskie jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone 6 kwietnia br. w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki z kwotą ponad 1 mld złotych. III Filar skierowany do firm z regionu obejmował konkurs „Inwestycje w MŚP”, który udało się wprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. W marcu br. przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomia, turystyka, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy. Start naboru nastąpił 28 kwietnia 2020 r. i zakończył się ostatecznie po ośmiu tygodniach 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 z wynikiem ponad 2 000 wniosków. III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest ofertą, którą Województwo Śląskie wpisuje się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Dofinansowanie ze środków unijnych w takiej formie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszały potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją, jaka nastąpiła z powodu pandemii. Pomoc obejmowała także bieżącą działalność m.in. pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz, media czy zobowiązań ratalnych. Jak pokazują statystyki – najwięcej wniosków dotyczyło działań inwestycyjnych, a około 30% projektodawców zakładało skorzystanie także z towarzyszącego wsparcia kosztów bieżących. Należy podkreślić, że w naborze możliwe było finansowanie kosztów poniesionych przez firmy wcześniej tj. po 1 lutego 2020 r., co dla wielu przedsiębiorstw stanowiło pomoc w realizacji rozpoczętych inwestycji, spłacie zobowiązań kredytowych, utrzymaniu miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP realizowane były do tej pory jedynie nabory na projekty wdrażające innowacje produktowe bądź procesowe, z wymaganą opinią o innowacyjności. Po wystąpieniu pandemii COVID-19 zasady zostały zmienione z uwagi na sytuację powstałą w wyniku kryzysu zdrowia publicznego – wprowadzony został typ „Inwestycje w MŚP”, znoszący kryterium innowacyjności, poszerzający katalog kosztów kwalifikowalnych, dopuszczający każdego przedsiębiorcę, bez wymogu innowacyjności.

Fundusze można było przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – w czterech rundach zarejestrowano wnioski np. na kwoty nieprzekraczające 5 tys. złotych, nie brakło także takich, które wykorzystywały górną granicę przewidzianą do wsparcia. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór trwał od 28 kwietnia do 24 czerwca 2020 r. i był realizowany w czterech rundach po 14 dni. Dla zainteresowanych zorganizowane zostały webinaria online, objaśniające możliwości dofinansowania i katalog kosztów kwalifikowalnych. Bezpośrednio po zakończeniu każdej rundy, następowała ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, co oznacza w praktyce przyspieszenie procedury wyboru projektów do dofinansowania.

Rosnąca ilość składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła Zarząd Województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Pula na konkurs została tym samym zwiększona o 148 mln złotych i ostatecznie wyniosła 224 mln złotych. Najwięcej złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości projektów dotyczyło inwestycji w sektorze przetwórstwa przemysłowego, natomiast duża część odpowiada bieżącej sytuacji gospodarczej regionu, ponieważ o dofinansowanie ubiegały się także przedsiębiorstwa związane z gastronomią, hotelarstwem, turystyką oraz tzw. przemysłem czasu wolnego – rozrywka i kultura. Te sektory, z uwagi na straty spowodowane COVID-19 miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

Konkurs trwał 8 tygodni także ze względu na to, by każdy przedsiębiorca miał możliwość zapoznania się z dokumentacją (np. poprzez udział w spotkaniach online), skonsultowania swoich pomysłów na dalszy rozwój oraz napisania i skutecznego złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że w przypadku konkursów na kapitał obrotowy w formie otwartej - „kto pierwszy ten lepszy”, nabory kończyły się w bardzo szybkim czasie, na zasadach ograniczających dostępność dla firm spoza wyznaczonych branży. W przypadku naboru „Inwestycje w MŚP” dopuszczono do udziału wszystkich przedsiębiorców, przyznając jedynie punkty dodatkowe firmom najbardziej poszkodowanym.

Doświadczenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które kilka lat temu przeprowadziło konkurs w formie otwartej, zakończony po 30 minutach pokazuje, że nie jest to najlepszy sposób organizowania naboru. Duża ilość protestów, niezadowolenie przedsiębiorców, których wnioski nie znalazły się na liście z powodu braku środków, skłania do realizacji konkursów obejmujących dłuższy zakres czasowy.

Przykładowy katalog kosztów, które mogły być finansowane w konkursie:
- nabycie nowych i używanych środków trwałych
- ulepszenie/modernizacja środków trwałych będących w posiadaniu wnioskodawcy
- zakup używanego środka trwałego lub zakup używanego środka trwałego w formie leasingu finansowego i zwrotnego
- nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych
- specjalistyczne środki transportu
- nabycie materiałów budowlanych, koszty robót budowlanych
- nabycie nieruchomości zabudowanych
- promocja i reklama
- usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem
- koszty wynagrodzeń pracowników
- bieżące koszty takie jak czynsz, media, spłata rat kredytu inwestycyjnego, obrotowego, opłaty administracyjne etc.

20-05-2021

Logotypy Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska


Filar 4
57 mln zł
FILAR IV
samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia mśp
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

+48 32 77 44 503
dlagospodarki@slaskie.pl

więcej rozwiń

Od uruchomienia Pakietu zorganizowano cykl webinariów skierowanych do przedsiębiorców z województwa śląskiego informujących o Śląskim Pakiecie dla Gospodarki.  W ramach filaru IV uruchomiono infolinię dla całego Pakietu oraz na bieżąco komunikowano się z przedsiębiorcami. Ponadto utworzono osobny: Śląski Pakiet dla Turystyki, Śląski Pakiet dla Mieszkańca, powołano Śląskie Forum Ekspertów oraz uruchomiono Regionalne Centrum Wsparcia MŚP.

Utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia MŚP przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach
Przedsiębiorcy w ramach Centrum Wsparcia MŚP mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów i pozyskania środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Przedsiębiorcy po wypełnieniu formularza otrzymywali kontakt od doradców RIG Katowice oraz merytoryczne wsparcie ekspertów zewnętrznych. Przedsiębiorcy mogli korzystać również z infolinii, dzięki której otrzymywali poradę oraz konsultację dotyczącą działania firmy w okresie epidemii koronawirusa. Wsparcie przebiegałó dwuetapowo: w pierwszej kolejności przeprowadzany był szczegółowy wywiad przez osobę pierwszego kontaktu, a następnie konsultant ustalał termin konsultacji eksperckich dogodny dla obu stron. Łącznie wsparcie otrzymało 288 przedsiębiorców i objęło 1 000 godzin konsultacji.

Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”
Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim SA. Celem głównym projektu, opiewającego na kwotę 24,6 mln zł, jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP, promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy. Wśród celów szczegółowych znajdują się m.in. przyciągnięcie przedsiębiorców i mieszkańców z kraju i z zagranicy, zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej, budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. W obecnej sytuacji projekt zostanie dostosowany do bieżących potrzeb przedsiębiorców z województwa śląskiego, dla których zostaną przygotowane seminaria i spotkania online. Mimo bieżących ograniczeń będziemy planować spotkania z partnerami zagranicznymi i krajowymi, które będą miały za zadanie podtrzymywać i budować relacje biznesowe tak aby po opanowaniu epidemii móc wrócić do współpracy.
Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie realizowane w perspektywie krótko i długoterminowej.

I. Perspektywa krótkoterminowa.
Działania w ramach projektu koncentrowały się na:
• organizacji spotkań z przedsiębiorcami dotyczącymi możliwości rozwijania firmy poprzez działania nastawione na internacjonalizację,
• uruchomieniu Akademii Internacjonalizacji – bezpłatny dostęp do niezbędnej wiedzy nt. rynków zagranicznych np.: uregulowania prawne, ekonomiczne, wymagane dokumenty, certyfikaty.
Wszystkie informacje i terminy webinariów i spotkań w ramach Akademii Internacjonalizacji zamieszczane są na stronie https://invest-in-silesia.pl/ oraz na fanpage’u InSilesia na facebooku.

II. Perspektywa długoterminowa.
Wsparcie dla przedsiębiorców po zakończeniu epidemii będzie realizowane poprzez:
• organizację misji zagranicznych i przyjazdowych – rozmowy B2B, B2C, weryfikacja rynków, poszukiwanie nowych kontrahentów,
• organizację targów zagranicznych – możliwość bezpłatnego uczestnictwa firm na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie,
• współorganizację krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym - możliwość bezpłatnego uczestnictwa na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie.

Najbliższe planowane wyjazdy na misje i targi gospodarcze:
- 11-13 października 2021 r. Expo Real, Monachium (stoisko) - targi nieruchomości,
- 17-21 października 2021 r. GITEX, Dubaj (stoisko) - targi komputerowe i nowych technologii,
- 25-29 października 2021 r. Chorwacja (misja gospodarcza / więcej na: https://www.fgsa.pl/, 
- 15-18 llistopada 2021 r. Medica, Dusseldorf (stoisko) - targi branży medycznej / więcej na: https://invest-in-silesia.pl/,
- 24-27 stycznia 2022 r. Arab Health, Dubaj (stoisko) - targi branży medycznej / więcej na: https://invest-in-silesia.pl/,
- 7-9 marca 2022 r. Middle East Energy, Dubaj (stoisko) - targi branży energetycznej,
- 27-29 lipca 2022 r. FIME - Florida International Medical Expo, Miami Beach, Floryda, USA - targi branży medycznej.

Szczegóły na stronie https://invest-in-silesia.pl/content/projekt-promocja-gospodarcza-regionu-oraz-dzialania-zwiazane-z-tworzeniem-przyjaznych-warunkow-do-inwestowania-i-eksportowania2 

Internacjonalizacja działalności gospodarczej - projekt „Inter Silesia”
Projekt finansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 i realizowany przez Fundusz Górnośląski SA w partnerstwie z Województwem Śląskim.
Działania projektu, którego wartość to 26,3 mln zł, nakierowane będą na pobudzenie przedsiębiorstw MŚP do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji działalności biznesowej, działań eksportowych i innowacyjnych. W ramach projektu zostanie stworzona sieć doradców reprezentujących przedsiębiorstwa na światowych rynkach. Przygotowane zostaną uniwersalne narzędzia wspierające działania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, takie jak: doradztwo eksportowe, wsparcie tłumaczeniowe, baza wiedzy związanej z eksportem, wymaganiami prawnymi, podatkami i finansami oraz uwarunkowaniami biznesowymi i kulturowymi.
W ramach projektu przewidziane jest powstanie Centrum Internacjonalizacji, które będzie miejscem spotkań, wymiany informacji i wiedzy w zakresie internacjonalizacji, eksportu, specyfiki rynków zagranicznych. Wsparciem dla przedsiębiorców będzie funkcjonowanie Platformy Internacjonalizacji. Platforma będzie zaawansowanym narzędziem cyfrowym wspierającym MŚP w działaniach eksportowych, miejscem udostępniania ofert o współpracy, kojarzenia partnerów i klientów na linii biznes województwa śląskiego – biznes zagraniczny. 
Szczegóły na stronie https://intersilesia.eu/ 

Śląskie Forum Ekspertów
Powołanie Śląskiego Forum Ekspertów, które jest społecznym, kolegialnym organem pełniącym funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. W skład Forum wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. Forum jest działaniem uzupełniającym do Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Śląskie Forum Ekspertów pełni funkcje doradcze. Forum proponuje rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii (rozwiązania, które mogłyby realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji).
Szczegóły na stronie https://zarzad.slaskie.pl/content/slaskie-forum-ekspertow

Śląski Pakiet dla Turystyki
Wychodząc naprzeciw apelom i postulatom poszczególnych przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, stanowiącej ważną część gospodarki narodowej, opracowano Śląski Pakiet dla Turystyki. Program zakłada wsparcie branży turystycznej w 5 filarach:
• kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego,
• wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego,
• wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego,
• wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego,
• rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego,
Szczegóły na stronie https://dlaturystyki.slaskie.pl/

Śląski Pakiet dla Mieszkańca
Pakiet obejmuje działania skierowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, które powstały w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Śląski Pakiet dla Mieszkańca to trzy filary:
• zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych,
• wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
Szczegóły na stronie https://dlamieszkanca.slaskie.pl/

10-09-2021
Logotypy Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska


Filar 5
20 mln zł
FILAR V
wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie
KONTAKT:
Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

+48 798 743 073
kontakt@sfr-slaskie.pl

więcej rozwiń

Od dnia ogłoszenia naboru zarejestrowano i oceniono 247 projektów w różnych ścieżkach
31 projektów pozostaje na pierwszym etapie (jest w indywidualnym dialogu z ŚFR)
24 projekty pozytywnie zweryfikowane na pierwszym etapie i zostały skierowane na drugi etap procesu inwestycyjnego,
11 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet Inwestycyjny I oraz skierowanych na dalszy etap procesu inwestycyjnego (3 etapowy due dilligence),
5 projektów przeszło procedurę pogłębionego due dilligence (prawnego, technologicznego, finansowego) w toku negocjacji
3 projekty znajdują się w fazie bezpośrednio przedinwestycyjnej (opracowano oraz sygnowano wstępne porozumienie warunków transakcji Term Sheet) ŚFR zakończył rozmowy z koinwestorami,
3 kolejne projekty są przygotowywane do procedury o odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w procesie inwestycyjnym SFR .
11.2020 r. pierwszy z projektów procedowanych w ramach Instrumentu uzyskał niezbędne zgody korporacyjne. 03.12.2020 r. podpisano akt notarialny powołania do życia nowej spółki z udziałem ŚFR, 03.12.2020 została podpisana również umowa inwestycyjna.

Śląski Fundusz Rozwoju zainwestuje 7,1 mln zł w fabrykę baterii do pojazdów, w fabrykę magazynów energii, w usługi dla przemysłu 4.0. Koinwestorzy zainwestują w wybrane projekty 19,7 mln zł. Łącznie ŚFR zainwestuje 26,8 mln zł z inwestorami.

Przykłady projektów:

Magazyn Energii - Produkcja w 100% polskich, śląskich magazynów energii i ładowarek do aut elektrycznych
projekt: Produkcja magazynów energii
cel projektu: Uruchomienie seryjnej produkcji magazynów energii opartych na modułach akumulatorowych w technologii Li-loN lub równoważnej. Magazyny Energii będą głównym komponentem kompleksowych magazynów  energii przyłączanych do systemu elektroenergetycznego lub będą współpracować z systemami pozyskiwania energii odnawialnej. Będą przeznaczone do użytku instalacji przemysłowych oraz do użytku domowego.

Największym wyzwaniem dla odnawialnych źródeł jest magazynowanie energii, która jest wytwarzana w okresie sprzyjającym produkcji. Gdy świeci słońce, instalacje fotowoltaiczne produkują nadwyżkę energii. Podobnie jest w przypadku elektrowni wiatrowych, których wydajność zależna jest od warunków atmosferycznych. Dlatego produkcja energii z OZE związana jest nierozłącznie z silnymi wahaniami, które są jednocześnie głównym powodem krytyki tego źródła energii. Jedna z możliwych technologii, która mogłyby pomóc w wyrównywaniu dystrybucji energii z OZE, to innowacyjne i inteligentne magazyny energii.

Baterie litowo-jonowe – Elektromobilność, która kształtuje przyszłość motoryzacji jest niezwykle istotna dla województwa śląskiego, w którym dziesiątki tysięcy ludzi pracuje w branży samochodowej. Celem projektu jest stworzenie w województwie śląskim fabryki baterii litowo-jonowych dedykowanym pojazdom elektrycznym.

Przemysł 4.0 – zrobotyzowane usługi laserowe dla przemysłu (napawanie, hartowanie laserowe w celu zwiększenia żywotności maszyn, urządzeń, części) np. dla Kolei Śląskich, PGG, GPW, Tauron, JSW

To projekt utworzenia spółki świadczącej zrobotyzowane usługi laserowe - napawanie, hartowanie, spawanie - dla branż samochodowej, lotniczej, energetycznej, transportu szynowego, metalurgicznej i innych. Technologie laserowe pozwalają na regenerację części maszyn, zapewniają większa dokładność i jakość łączonych detali oraz wydajniejszą obróbkę powierzchniową.

Digital Silesia Cyfryzacja usług publicznych i biznesowych – oprogramowanie na subskrypcje do obsługi związanych z działalnością instytucji publicznych oraz podmiotów biznesowych.
projekt: Platforma – system Saas DIGITAL SILESIA
cel projektu: Stworzenie pierwszego w Polsce bezpiecznego, innowacyjnego oprogramowania do zarządzania w sposób zdalny relacją z Klientem, a także wszelkiego rodzaju aktywami. Celem tego oprogramowania jest  uproszczenie i ułatwienie obsługi klienta, zawierania umów przez Internet, prowadzenia sprzedaży oraz projektów. Każdy system zaprojektowany będzie na podstawie wyborów i preferencji klienta z ciągłą możliwością rozwoju.

Bioenergia - Produkcja w 100% polskich, śląskiej zielonej bioenergii z odpadów drzewnych
projekt: Budowa linii technologicznej do recyclingu odpadów opakowaniowych na biopaliwo stałe
cel projektu: Opracowanie i wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa nowej „elastycznej” technologii przetwarzania odpadów lignocelulozowych na wysokiej klasy (A1) pellet

Odnawialne źródła energii to alternatywa dla konwencjonalnych, czyli nieodnawialnych źródeł energii. Przez dynamiczny rozwój gospodarczy, jak i wzrost populacji, zasoby surowców nieodnawialnych, które są niezbędne do wytwarzania prądu elektrycznego zaczęły się zmniejszać w bardzo szybkim tempie. Takie działania wpłynęły na konieczność szukania alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii, takich jak  m.in.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa oraz uran. Aktualnie za OZE uznaje się energię słoneczną, wiatrową, wody, geotermalną i biomasę. Biomasa należy do OZE i służy głównie do produkcji ciepła. Na biomasę składają się pozostałości, jak i odpady organiczne, które mogą zostać wykorzystywane energetycznie. Proces uzyskiwania energii z biomasy polega na odzyskiwaniu energii zawartej w roślinach poprzez ich spalanie i pozyskiwanie ciepła, które można zamienić na energię elektryczną. Najważniejsze w wykorzystywaniu możliwości, jakie daje energia odnawialna, to przede wszystkim aspekty ekologiczne. Po pierwsze, OZE to rozwiązanie, dzięki któremu zmniejsza się ilość gazów cieplarnianych, jak i substancji szkodliwych. OZE to także wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, aniżeli w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych.  Odnawialne źródła energii są dostępne na całym świecie, a ich wykorzystywanie jest nieograniczone. Dostępność do OZE przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdyż państwa stosując OZE  uniezależniają się od dostaw paliw potrzebnych do wyprodukowania ciepła i prądu. Wreszcie produkcja energii poprzez wykorzystanie OZE pozwala na spore oszczędności.

Cyrkularna Ekonomia – platforma do zarządzania cyklem życia surowca (surowiec - produkt - recykling - surowiec)
projekt: Trashstock – platforma cyfrowa do zarządzania cyklem życia surowca
cel: Opracowanie platformy gospodarki o obiegu zamkniętym - narzędzia, które pomoże ludziom przeciwdziałać skutkom zmian klimatu

Wypracowane przez lata, klasyczne – linearne podejście do prowadzenia gospodarki, powoli przestaje wytrzymywać próbę czasu. Efektami masowego konsumpcjonizmu są dziś niezliczone ilości składowisk, czy spalarni odpadów, które nie są dobrym rozwiązaniem. Innym problemem linearnej gospodarki jest zwiększający się popyt na pierwotne zasoby i malejącą ich dostępnością, a co za tym idzie – dynamiczny wzrost ich cen. Na to nakłada się jeszcze czynnik geopolityczny, bowiem surowce nie są równomiernie rozłożone na kuli ziemskiej. Niestety, znaczna część zasobów znajduje się na terenach, na których toczą się  obecnie konflikty zbrojne, lub którymi administrują władze krajów, niekoniecznie pokojowo nastawione do otaczającego je świata. Ludzkość staje zatem przed koniecznością wypracowania modelu gospodarowania, w którym ilość wykorzystywanych surowców jest stała. Odpowiedzią na tą potrzebę jest ekonomia cyrkularna. Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, który ma uniezależnić wzrost gospodarczy poszczególnych państw i regionów od dostępności, ceny i jakości zasobów.
Platforma Trashstock będzie stanowić opartą na chmurze platformę internetową i mobilną zapewniającą łatwy dostęp do podziału materiałów produktu. Celem platformy jest usprawnienie połączeń ogniw w łańcuchu biznesowym oraz połączenie wszystkich uczestników rynku w celu znacznego ograniczenia i ponownego wykorzystania odpadów.

Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej – budowa centrum badań nad procesami leczenia nowotworów
projekt: Śląskie Laboratorium Biotechnologii Nowotworowej
cel: Budowa nowoczesnego centrum badań nad procesami leczenia nowotworów. Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych leków i technik leczenia osób chorych na nowotwory.

Nowotwory to choroba cywilizacyjna XXI wieku. Mimo ogromnego postępu medycyny zbierają żniwo wśród populacji państw wysokorozwiniętych. W Polsce z powodu nowotworów rocznie choruje 160 tys., a umiera 94  tys. ludzi. Co cztery minuty w Polsce ktoś dowiaduje się, że ma raka, co siedem minut ktoś z tego powodu umiera. Rak jest drugą przyczyną zgonu Polaków i odpowiada za co czwartą śmierć w naszym kraju.

09-06-2021
Logotypy Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Województwo Śląskie Unia Europejska