Śląskie Forum Ekspertów

obraz przedstawia zdjęcia Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz napis Śląskiego Forum Ekspertów oraz herb Województwa Śląskiego
Śląskie Forum Ekspertów to nowa inicjatywa Marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju Województwa Śląskiego.

ląskie Forum Ekspertów jest społecznym, kolegialnym organem pełniącym funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zebranie jak największej liczby specjalistów z konkretnych dziedzin. W skład Forum wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. 

Forum będzie działaniem uzupełniającym do zaproponowanego Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. 

Śląskie Forum Ekspertów będzie pełniło również funkcje doradcze. Forum będzie proponowało rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii. Rozwiązania, które mogłyby realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji. 

Do zakresu działania Forum należy: 

 1. przygotowywanie rekomendacji związanych z: 
  1. pobudzaniem aktywności gospodarczej po okresie ograniczenia aktywności gospodarczej związanej z stanem epidemii koronawirusa, 
  2. podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 
  3. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, 
  4. realizacją Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, 
  5. osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", 
 2. proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej dotyczących rozwoju gospodarczego,
 3. inspirowanie przedsięwzięć pobudzających aktywność gospodarczą,
 4. analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 5. tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, sferą nauki i gospodarki, w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego. 

Do udziału w Śląskim Forum Ekspertów zaproszeni zostali:
 • dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Przewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów
 • Tomasz Zjawiony, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Forum Ekspertów
Przedstawiciele środowiska gospodarczego, organizacji pracodawców i pracowników:
Energetyka i zielona gospodarka
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, Tauron S.A.
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.
 • Daniel Ozon, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Wodór.
Przedsiębiorczość
 • Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
 • Jadwiga Dyktus, Prezes Zarządu, Towarzystwo Finansowe Silesia.
 • Marcin Materna, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Medycyna
 • dr hab. n. med. Michał Zembala, Kierownik Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Turystyka, Turystyka biznesowa, Turystyka czasu wolnego
 • Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu, PTWP S.A.
 • Jan Widera, Prezes Zarządu, Stadion Śląski
 • Adam Wawoczny, Prezes Zarządu, Śląska Organizacja Turystyczna
Przemysł lotniczy
 • Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu, Śląski Klaster Lotniczy
 • Artur Tomasik, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Przemysły wschodzące
 • Aleksander Szlachetko, Prezes Zarządu, ESL Gaming Polska Sp. z o.o.
Doradztwo
 • Agnieszka Gajewska, Partner, Sektor publiczny, PwC
Korporacje międzynarodowe
 • Marcin Nowak, Head of management board, ABSL
 • Mariusz Mielczarek, Head of Public Policy CEE, Amazon
Współpraca międzynarodowa
 • Witold Bańka, Przewodniczący, WADA
Nauka
 • prof. Arkadiusz Mężyk , Rektor, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
Przedstawiciele parlamentu i samorządu terytorialnego
 • Marek Wesoły, Poseł na Sejm RP
 • Marcin Krupa, Prezydent, Miasto Katowice
Śląski Pakiet dla Gospodarki
 • Krystian Stępień, Prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.
 • Marcin Wilk, Prezes Zarządu, Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
 • Krzysztof Spyra, Dyrektor, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Grzegorz Sikorski, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy
 • Małgorzata Staś, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Rozwoju Regionalnego
 • Wojciech Dziąbek, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Turystyki
 • Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej