Sytuacja w gospodarce regionalnej województwa śląskiego luty 2021 r. – raport monitorujący

obraz przedstawia klawiaturę kalkulatora Obraz fancycrave1 z Pixabay
Komentarz ekspertów do raportów obserwacyjnych obrazujących aktualną sytuację w gospodarce regionalnej.
Choć w ogólnym obrazie nie uwidaczniają się gwałtowne załamania, jesteśmy świadkami procesów dostosowawczych, a echo trudnej wiosny 2020 r. i niełatwej reszty poprzedniego roku będzie jeszcze długo rezonowało w gospodarce.
W skali roku naznaczonego pandemią per saldo w rejestrach osób bezrobotnych znalazło się o 23,4 tys. osób więcej. W konsekwencji stopa bezrobocia wyniosła w styczniu br. 5,1% i była o 1,3 pp. wyższa niż przed rokiem.
Jednocześnie dane z ZUS po IV kw. 2020 r. pokazują, że mimo trudnej sytuacji w gospodarce, jakąś formę pracy wykonywało przeciętnie więcej osób niż przed pandemią. Odnotowano 1,9 mln tytułów do ubezpieczenia – o 1,5% więcej niż w IV kw. 2019 r.
Zmniejszyło się (wg danych ZUS) zatrudnienie w górnictwie i przetwórstwie przemysłowym (głównie w produkcji pojazdów samochodowych). Praktycznie niepodatne na pandemię okazały się energetyka i usługi komunalne. Budownictwo rok zamknęło wzrostem zatrudnienia. W handlu hurtowym i detalicznym oraz w transporcie i gospodarce magazynowej również odnotowano wzrosty r/r. Mając na uwadze wprowadzone obostrzenia, zaskakujące są pozytywne wyniki r/r dla zakwaterowania i wyżywienia. Ucierpiały: kultura, rozrywka i rekreacja oraz organizacja turystyki, praca tymczasowa i utrzymanie obiektów. Zgodnie z oczekiwaniami, ale też identyfikowanym wcześniej w regionie trendem, rosła skala zatrudnienia w branży związanej z informacją i komunikacją.
Można postawić tezę, że pandemia najbardziej wymusiła korekty zatrudnienia w grupie firm średnich. Jednocześnie wzrost w grupie mikro firm pozwala przypuszczać, że w gospodarce nasiliła się presja na przechodzenie z tradycyjnej formuły stosunku pracy na relacje business-to-business z osobami samozatrudnionymi i małymi zespołami specjalistycznymi.

W dalszym ciągu obserwowana jest dobra dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w województwie śląskim. Jednak jest ona niższa od średniej dynamiki krajowej.
Luty nie przyniósł istotnych zmian w ocenie koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców względem stycznia. Wskazuje ona na wyczekiwanie i pesymizm. Jednocześnie przedsiębiorcy uczestniczący w badaniach ankietowych prowadzonych przez GUS podają, że pandemia w większości przypadków ma relatywnie nieznaczny wpływ na prowadzoną przez nich działalność.

Budownictwo mieszkaniowe w regionie bazuje głównie na inwestycjach deweloperskich. Jego dynamika na przełomie lat 2020 i 2021 była niższa niż przeciętnie w kraju, aczkolwiek w tym samym okresie wydano więcej pozwoleń na budowę w stosunku do średniej krajowej.
Załączniki
pełna treść raportu do pobrania [PDF 309,3kB]